UCHWAŁA NR 10/R/2001 z dnia 30.01.2001

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych
we Wrocławiu

w sprawie dofinansowania przez Radę kosztów wykładów na
szkoleniach wyjazdowych organizowanych dla radców
prawnych i aplikantów radcowskich w 2001 r­.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 06 lipca 1982r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19 poz. 145 ze zmianami) oraz Uchwały nr 56/V/2000 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13.06.2000r. w sprawie regulaminu gospodarki finansowej samorządu radców prawnych

Rada uchwala co następuje:

§1

Rada dofinansuje do wysokości 50 % koszty wykładów na szkoleniach wyjazdowych organizowanych przez Radę dla radców prawnych i aplikantów radcowskich w 2001 r.

§2

Wysokość łącznego dofinansowania ustala się na kwotę 10.000 zł (słownie : dziesięć tysięcy złotych), z czego:

1)    na umowy o dzieło - 9.000 zł,

2)    na koszty biurowe - 1.000 zł.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Szkoleniowej i Skarbnikowi Rady.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 11/R/2001 z dnia 30.01.2001

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych
we Wrocławiu

w sprawie pokrywania kosztów pobytu organizatorów, wykładowców i zaproszonych gości na szkoleniach wyjazdowych organizowanych przez Radę w 2001 r.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 06 lipca 1982r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19 poz. 145 ze zmianami) oraz Uchwały nr 56/V/2000 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13.06.2000r. w sprawie regulaminu gospodarki finansowej samorzadu radców prawnych

Rada uchwala co następuje:

§1

Koszty pobytu organizatorów, wykładowców i zaproszonych gości na szkoleniach wyjazdowych organizowanych przez Radę w 2001 roku pokrywane będą w ramach środków finansowych tego szkolenia.

§2

1. Ustala się iż liczba organizatorów za których pokrywane będą koszty pobytu na szkoleniach nie może przekraczać dwóch osób.

2. Prawo zapraszania gości przyznaje się Prezydium.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Szkoleniowej i Skarbnikowi Rady.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.