Celem aplikacji radcowskiej jest przygotowanie aplikanta do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu radny prawnego. Aplikacja radcowska trwa trzy lata i sześć miesięcy, podczas których aplikanci uczęszczają na zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, a także szkolą się pod kierunkiem swoich patronów. Aplikację radcowską organizują okręgowe izby radców prawnych.

ZASADY PRZYJĘĆ NA APLIKACJĘ:

Na liste aplikantów radcowskich może zostać wpisana osoba, która:

·        ukończyła uniwersyteckie studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł
     magistra prawa lub zagraniczne uniwersyteckie studia prawnicze uznane
     w Polsce za równorzędne  oraz włada językiem polskim w mowie i w
     piśmie;

·        korzysta w pełni z praw publicznych;

·        ma pełną zdolność do czynności prawnych

·        jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem
     daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego;

·        zapewni pokrycie kosztów aplikacji

Wpis na listę następuje po przeprowadzeniu konkursu przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych. Konkurs składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Podczas części pisemnej kandydaci rozwiązują test składający się z [???] pytań oraz piszą wypracowanie na wybrany jeden z trzech zadanych tematów.