Strona główna O Firmie

Kontakt z naszą Firmą

Nasi Klienci

Nasza Oferta

 
Sprzedaż Ratalna


 

RATY

     

      

Zapraszamy wszystkich do korzystania z sys- temu ratalnego 
SKK-KREDYT !!!

 

KALKULATOR

 

 

R

A

T

Y

 

ZAŚWIADCZENIE

 

S

K

K

 

K

R

E

D

Y

T

 

SKK-KREDYT

      

TO SIĘ OPŁACA !!!


Aby zrobić zakupy na raty w systemie SKK KREDYT wystarczy:

 1. wybrać towar

 2. przedstawić dwa dokumenty potwierdzające tożsamość

 3. udokumentować źródło i wysokość dochodów

 4. podpisać umowę kredytową

 5. odebrać towar i cieszyć się z tego zakupu

Wysokość kredytu
 • Minimalna wartość kredytu - 200 zł

 • Maksymalna wartość kredytu - 15.000 zł

Uwaga: W przypadku kredytu powyżej 5.000 zł wymagana jest zgoda współmałżonka kredytobiorcy, wyrażona poprzez złożenie jego podpisu na umowie kredytowej.

Okresy kredytowania

 • od 3 do 36 miesięcy (w przedziałach co miesiąc)
DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZAWARCIU UMOWY KREDYTOWEJ

A. Od osoby fizycznej:
 • dowód osobisty (podstawowy dokument) - oryginał do wglądu,

 • drugi dokument tożsamości (np. legitymacja ubezpieczeniowa, prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa) - oryginał do wglądu,

 • książeczka wojskowa (mężczyźni do 28 roku życia) - oryginał do wglądu,

 • zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach.---> POBIERZ DRUK

B. Od emerytów i rencistów:
 • dowód osobisty (podstawowy dokument) - oryginał do wglądu,

 • legitymacja emeryta/ rencisty, prawo jazdy, paszport - oryginał do wglądu,

 • ostatni odcinek emerytury/ renty

 • dla rencistów poniżej 55-go roku życia - kserokopia orzeczenia Komisji Lekarskiej (oryginał do wglądu),

 • w przypadku osób powyżej 75 roku życia wymagane jest oświadczenie młodszego członka rodziny, że w razie wypadku losowego przejmie za Kredytobiorcę zobowiązania finansowe wobec SKK KREDYT S.A.

 • W przypadku renty przyznanej na czas określony termin spłaty kredytu musi przypadać o miesiąc wcześniej w stosunku do ostatniej wypłaty renty.

C. Od osoby prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie Księgi przychodów i rozchodów
 • dowód osobisty (podstawowy dokument) - oryginał do wglądu,

 • drugi dokument tożsamości (np. legitymacja ubezpieczeniowa, prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa) -oryginał do wglądu,

 • aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną przez SKK Kredyt S.A.),

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami lub dowody wpłat podatku za ostatnie trzy miesiące (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),

 • zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami lub dowody ich wpłat za ostatnie trzy miesiące (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za ostatnie trzy miesiące (oryginał lub kserokopia) lub kopie deklaracji PIT-5 za ostatnie 3 miesiące (poświadczone jako przyjęte przez Urząd Skarbowy).

D. Od osoby prowadzącej działalność gospodarczą - ryczałt:
 • dowód osobisty (podstawowy dokument) - oryginał do wglądu,

 • drugi dokument tożsamości (np. legitymacja ubezpieczeniowa, prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa) -oryginał do wglądu,

 • aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną przez SKK Kredyt S.A.),

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami lub dowody wpłat podatku za ostatnie trzy miesiące (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),

 • zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami lub dowody ich wpłat za ostatnie trzy miesiące (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),

 • oświadczenie o osiąganych dochodach za ostatnie trzy miesiące,

 • informacja z Urzędu Skarbowego o sposobie rozliczania podatku.

E. Od osoby prowadzącej działalność gospodarczą - karta podatkowa:
 • dowód osobisty (podstawowy dokument) - oryginał do wglądu,

 • drugi dokument tożsamości (np. legitymacja ubezpieczeniowa, prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa) -oryginał do wglądu,

 • aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną przez SKK Kredyt SA),

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami lub dowody wpłat podatku za ostatnie trzy miesiące (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),

 • zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami lub dowody ich wpłat za ostatnie trzy miesiące (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),

 • decyzja o ustaleniu wysokości kwoty podatku wynikającego z karty podatkowej (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem),

 • oświadczenie o osiąganych dochodach za ostatnie trzy miesiące.


F. Od osoby prowadzącej działalność rolniczą:

 • dowód osobisty,

 • drugi dokument tożsamości (np. legitymacja ubezpieczeniowa, prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa) -oryginał do wglądu,

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa i nie zaleganiu z podatkami Zaświadczenie powinno zawierać: pieczątkę nagłówkową Urzędu Gminy, pieczątkę imienną i podpis osoby wystawiającej zaświadczenie, datę wystawienia, potwierdzenie prowadzenia przez ubiegającego się o kredyt gospodarstwa rolnego, dane osobowe Kredytobiorcy, wielkość gospodarstwa (w ha przeliczeniowych) oraz wysokość rocznego przeciętnego dochodu osiąganego z gospodarstwa.

(c) JotBe-Komputer Serwis 2000